ขอแสดงความยินดีกับทีม Pet Guard ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

Category: It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีม Pet Guard ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และทีมTeach Me ที่ติดสำรอง


นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp  ซึ่งได้จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (แต่เนื่องด้วยภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้มิอาจสามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ทางทีมงานจึง ขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากทางโครงการต่อไป)โดยมีทีมจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม จำนวน 3 ทีม ได้แก่

นักศึกษาทีม Madchine

  1. 6031302001 นางสาวกมลทิพย์ กลั่นอักโข นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

  2. 6031302002 นายจิรายุส   งาสว่าง           นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

  3. 6031302010 นางสาวระวีวรรณ อุ่นบริบูรณ์  นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

นักศึกษาทีม Pet Guard

  1. 6031302003 นายธัญวุฒิ   เฉลิมพงษ์        นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

  2. 6031302006 นายพสิษฐ์   อยู่โต             นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

  3. 6031302017 นายนาวิน    เด่นดวง          นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

นักศึกษาทีม Teach Me

  1. 6031302004 นายพงศกร  ผลงาม            นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

  2. 6031302007 นางสาวพัชรพร โพธิสุข        นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

  3. 6031302019 นายวรากร   กันทะวงค์        นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

ซึ่งมี อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต และ อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะมีการแข่งขันในรอบถัดไประหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ (แต่เนื่องด้วยภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้มิอาจสามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ทางทีมงานจึง ขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากทางโครงการต่อไป)   เพื่อชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ จำนวน 120,000 บาท

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 1115 ครั้ง