แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ S7A เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ การทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งรวมถึงการทำปฏิบัติการนอกเวลาเรียน

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ S7A เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ การทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งรวมถึงการทำปฏิบัติการนอกเวลาเรียน ในเบื้องต้นสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ อ. ดร.มาหะมะ (อ.มะ) หรือ ว่าที่ร้อยตรี ฐาปกรณ์ (อ.อ๋า) โดยตารางเวลาการใช้ห้องจะประกาศให้รับทราบอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 56 ครั้ง