ระบบสารสนเทศกับการจัดการโรคระบาด

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยคุณหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ คุณจักริน คงเจริญและคุณสันติภาพ สวัสดี ได้ให้เกียรติบรรยายการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการรับมือโรคระบบโควิด-19 ณ ห้องเรียนอาคาร C5 ในรายวิชาความยั่งยืนและนวัตกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศโดยมีอาจารย์ ดร. นิกรณ์ หร่องบุตรศรี เป็นผู้ต้อนรับ ในการบรรยายได้กล่าวถึงความต้องการใช้ระบบที่มีขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อรองรับการประสานงานและข้อมูลจากหลายหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ สถานพยาบาลประจำตำบล เพื่อสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อรับมือสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาได้ให้ความสนใจกับการบรรยายและจะนำปัญหาที่ได้รับไปร่วมเสวนาในรายวิชาต่อไป

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 285 ครั้ง