นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ให้เกียรติบรรยายและนำชมการดำเนินการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่3 ณ จุดให้บริการนักท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนโป่งพระบาท ในรายวิชาความยั่งยืนและนวัตกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศโดยมีอาจารย์ ดร. นิกรณ์ หร่องบุตรศรี เป็นผู้ต้อนรับ บ่อน้ำร้อนโป่งพระบาทห่างจากสนามบินเพียง 20 นาทีทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพ เจ้าหน้าที่ได้บรรยายถึงการเนินการกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการให้บริการแช่น้ำแร่และนวดแผนโบราญ ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ของเทศบาลที่เกื้อหนุนกันกับชุมชนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสภาวะโควิด 19 ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะชาวต่างประเทศลดลงเป็นอย่างมาก ทางเทศบาลยังต้องหาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและผู้ใช้บริการ นักศึกษาเมื่อได้รับฟังการบรรยายและนำชมสถานที่เกิดความสนใจมีการซักถามถึงหลายประเด็น ซึ่งจะมีการนำปัญหาที่ได้รับไปร่วมเสวนาในรายวิชาต่อไป

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 161 ครั้ง