คณบดี สำนักวิชาไอที มฟล. ได้รับการเลือกตั้งเป็นอุปนายกคนที่ 2 ของสมาคม CITT

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (The of Council of IT Deans --CITT) เป็นองค์กรที่ได้ก่อตั้งขึ้นเจตจำนงของผู้บริหารคณะวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำนวน 21 สถาบัน ในประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลักดันทิศทางการพัฒนากำลังคนด้าน IT ของประเทศไทย ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารสมาคมฯ จะมี นายกสมาคมฯ เป็นผู้นำองค์กร และ มีอุปนายกคนที่ 1 และ อุปนายกคนที่ 2 เพื่อช่วยประสานงานกับสถาบันสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ

ในปี 2564 ที่จะถึงนี้ ท่านคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น อุปนายกคนที่ 2 ของสมาคมฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี และ จะถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็น อุปนายกคนที่ 1 และ นายกสมาคมฯ ในปีต่อ ๆ ไป

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 513 ครั้ง