ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ 

  • รางวัลวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเรียนรู้จากข้อมูลที่ไม่สมดุล : การสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการทับซ้อนของกลุ่มสำหรับการจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุล” (Learning from Class-Imbalanced Data: Overlap-Driven Resampling for Imbalanced Data Classification)

 

รายละเอียด

 

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 194 ครั้ง