ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

  • “Fuzzy Near Compactness Based Personalized Recommendation for Preventing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension from Cardiovascular Complication ในวารสารวิชาการนานาชาติ Wireless Personal Communications”

 |   |  370 ครั้ง