การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ITschool - ITA

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

Category: It-ITA

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2563

  • แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2563
  • แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2563
  • แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา
  • แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านงานทะเบียน
  • แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านงานบัณฑิตศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564

| writer Piyawat Paramee |