Digital Technology for Business Innovation


รายละเอียดหลักสูตร

                   หลักสูตร DTBI เป็นหลักสูตรที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานต่อกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่นการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านธุรกิจที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ใช่เพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับผู้บริโภค หากแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้มาเป็นกลไกหลักในการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากบริการอันหลากหลายเกี่ยวกับการซื้อขาย การให้บริการอาหาร การให้บริการแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถเรียกใช้จากสถานที่ใด เวลาใด จากเครื่องมือใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นการเปิดบริการหลักสูตรที่เน้นให้เป็นผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบการให้เกิดผลประโยชน์ใดๆย่อมเป็นที่ต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่มีภาคการผลิตอยู่เยอะ แต่ยังขาดการขาย การตลาดที่มีประสิทธิภาพและสะดวกใช้กับบุคคลที่แม้จะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจ ที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค

              หลักสูตร DTBI มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะสตาร์ทอัพ โดยมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการประกอบการ การทำ Startup หลากหลายวิชา ทั้งนี้ในรายวิชาชีพเลือก ทั้งหมด 5 รายวิชา ผู้เรียนยังสามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำการตลาดดิจิทัลด้วย ซึ่งผู้ผ่านหลักสูตรสามารถเป็นผู้ประกอบการ นักการตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห์ระบบ นักวิคราะห์ข้อมูล

           หลักสูตรได้จัดเตรียมรายวิชาที่ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ในรูปแบบโครงงานเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำกับโจทย์จริง และเรียนในรูปแบบบูรณาการไม่แยกสาระวิชา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละศาสตร์วิชาในวางแผน ปฏิบัติ และแก้ปัญหาจริง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ตามมารตฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา มีทั้งหมด 120 หน่วยกิต หากแต่สำนักวิชาฯจะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถจบได้ก่อน 4 ปี โดยเรียนทุกรายวิชาภายในปี 3 และฝึกงานอีกหนึ่งภาคการศึกษาใน ปี 4 เทอม 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าสู่ชีวิตการทำงานให้เร็วขึ้น โดยในช่วงระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ลองผิด ลองถูกกับการทำงานในมิติต่างๆของธุรกิจดิจิทัล

แผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น จำนวน 18 หน่วยกิต

 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Information Technology and Data Science)
 • การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ(Digital Business Initiation in Practice)
 • คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจดิจิทัล (Mathematics and Statistics for Digital Business)
 • การออกแบบเชิงนวัตกรรมและตรรกะสำหรับการโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Innovative and Logical Design for Interactive Programming)
 • ความเป็นแม่ฟ้าหลวง (MFU Character)

ภาคการศึกษาปลาย จำนวน 18 หน่วยกิต

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication 2)
 • วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป (GE:Language, Humanities and Social Science Course 2)
 • สื่อโซเชียล การตลาดดิจิทัล และอีบิซิเนสแอพพลิเคชั่น (Social Media, digital marketing, and e-Business Applications)
 • การปฏิรูปและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Transformation and Development)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Customer Behavior Analysis and User Experience Design)
 • การสร้างแบรนด์และการมีส่วนร่วมแบบดิจิตอล (Digital Branding and Customer Engagement)
   

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น จำนวน 18 หน่วยกิต

 • ภาษาจีน 1 (Chinese1)
 • วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป (GE: Science and Mathematics Course 2)
 • ธุรกิจดิจิตอลในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ  (Digital Business in International Environments)
 • ทัศนศิลป์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Visual Art and Multimedia Technology)
 • ระบบนิเวศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล  (Digital Business Ecosystem and management)
 • นวัตกรรมและการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (Innovation and Creativity Management for Sustainability)

ภาคการศึกษาปลาย จำนวน 21 หน่วยกิต

 • ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
 • วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป (GE:Language, Humanities and Social Science Course 3)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น  (Introduction to Business Data Analytics)
 • บุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะเพื่อธุรกิจดิจิทัล (Personality and Public Speaking for Digital Business)
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนทางเทศธุรกิจ (Business Information System Analysis and Design)
 • การพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจ(Digital Business Partnership Development)
 • วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective2)
   

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น จำนวน 18 หน่วยกิต

 • การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจดิจิทัล Project Management for Digital Business)
 • การจัดการข้อมูลทางธุรกิจ  (Digital Business Data Management )
 • เทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ (Modern Technology and AI in Business)
 • ความปลอดภัย กฎหมาย และภาษี ทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Security, Law and Taxation)
 • วิชาชีพเลือก 1 (Major Elective1)
 • วิชาชีพเลือก 2 (Major Elective2)

ภาคการศึกษาปลาย จำนวน 9 หน่วยกิต

 • โครงงานนักศึกษาเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Senior Project)
 • ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)
 • วิชาลือกเสรี 2 (Free Elective2)
   

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น จำนวน 9 หน่วยกิต

 • สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
 • ภาคการศึกษาปลาย จำนวน 9 หน่วยกิต
 • วิชาชีพเลือก 3 (Major Elective3)
 • วิชาชีพเลือก 4 (Major Elective4)
 • วิชาชีพเลือก 5 (Major Elective5)

 
***สำนักวิชาฯจะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถจบได้ก่อน 4 ปี โดยเรียนทุกรายวิชาภายในปี 3 และฝึกงานอีกหนึ่งภาคการศึกษาใน ปี 4 เทอม 1***
 

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มเน้นผู้ประกอบการที่ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล  (Specialize in Digital Leveraged Entrepreneur)

 • สตาร์ทอัพและอาชีพอิสระ (Startup and Freelancer)
 • การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล (Value Creation in Digital Business)
 • การสร้างแนวคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Solution Ideation)
 • การเจรจาต่อรองและการพิทชิง (Negotiation and Pitching)
 • การระดมทุนออนไลน์ (Online Fundraising)

กลุ่มเน้นนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Specialize in Business Data Analyst)

 • การเตรียมข้อมูลธุรกิจ   (Business Data Preparation)
 • การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ (Business Data Visualization)
 • การทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ (Business Data Mining)
 • การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Analytics)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ (Business Data Analytics in Practice)

กลุ่มเน้นการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Specialize in Digital Driven Marketing)

 • ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management System)
 • การวิจัยตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหา (Digital Technology Solution for Marketing Research)
 • การสร้างแบรนด์ขั้นสูงเพื่อธุรกิจดิจิทัล (Advanced Branding for Digital Business)
 • อัตลักษณ์ของนักการตลาดดิจิทัลแนวหน้า (Identity of Top Digital Marketer)
 • การปฏิบัติการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing in Practice)
   

##มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม Business Innovation @ Mae Fah Luang##

สอบถามข้อมูลเพิมที่เพจของเรา คลิกที่นี่