วิสัยทัศน์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นสำนักวิชาที่ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้และมีคุณธรรม เป็นแหล่งผลิตและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ค่านิยม

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)