บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

Asst.Prof.Dr.Teeravisit  Laohapensaeng

teeravisit.lao@mfu.ac.th
053-916744

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา

Asst.Prof.Dr.Suppakarn Chansareewittaya

suppakarn.cha@mfu.ac.th
053-917199

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

Aj. Dr.worasak Rueangsirarak

worasak.rue@mfu.ac.th
053-917198

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ

Aj. Dr.Mahamah Sebakor

mahamah.seb@mfu.ac.th

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 


อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

Asst.Prof. Gp.Capt. Dr.Thongchai Yooyativong

thongchai.mfu@gmail.com

053-917200

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ อุตมา

Aj. Dr.Surapong Uttama

surapong@mfu.ac.th

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวง

Aj. Teanjit  Sutthaluang

ternchit@mfu.ac.th

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกานต์ ชูเชิด

Asst.Prof. Dr.Sirikan  Chucherd

sirikan@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร

Aj. Dr.Pruet Putjorn

pruet@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

Asst.Prof. Dr.Natthakan  Iam-On

natthakan@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ สุรพล วรภัทราทร

Aj. Surapol Vorapatratorn

surapol.vor@mfu.ac.th
053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วราลักษณ์ ช่องดารากุล

Aj. Dr.Waralak Chongdarakul

waralak@mfu.ac.th

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

Aj. Vittayasak Rujivorakul

vittayasak@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม


รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณฤมล เต็มดี

Assoc. Prof. Dr.Punnarumol Temdee

punnarumol@mfu.ac.th

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. บรรพจณ์ โนแบ้ว

Aj. Dr.Banphot  Nobaew

banphot@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติชัย วิชา

Asst.Prof.Dr.Santichai Wicha

santichai@mfu.ac.th

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร. นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

Aj. Dr.Nikorn Rongbutsri

nikorn@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ขวัญตา คีรีมาศทอง

Aj. Dr.Khwunta Kirimasthong

khwunta.kir@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร. สุนทรินทร์ นุภาพ

Aj. Dr.Soontarin Nupap

soontarin@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร. ชยพล คำยอด

Aj. Dr.Chayapol Kamyod

chayapol.kam@mfu.ac.th

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์

Aj. Dr.Sirichai Hemrungrote

sirichai.hem@mfu.ac.th

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิ

Aj. Narong  Chaiwut

narong.cha@mfu.ac.th

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst.Prof. Dr.Roungsan Chaisricharoen

roungsan.cha@mfu.ac.th

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล อุ่นศรี

Asst.Prof. Dr.Nattapol Aunsri

nattapol.aun@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสอง

Aj. Nontawat Thongsibsong

nontawat@mfu.ac.th

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

Asst.Prof. Dr.Nilubon Kurubanjerdjit

nilubon.kur@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สุจิตรา อาวัชนานุกุล

Aj. Dr.Sujitra Arwatchananukul

sujitra.arw@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ทิว หงษ์ทอง

Aj. Tew Hongthong

tew.hon@mfu.ac.th

053-916747

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ รัชชานนท์ นอบนพ

Aj. Ratchanon Nobnop

ratchanon.nob@mfu.ac.th

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ กานต์ โสภณรณฤทธิ์

Aj. Karn Soponronnarit

karn.sop@mfu.ac.th

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร. ทศพล บุญเกิน

Assoc.Prof. Wg.Cdr. Dr.Tossapon Boongoen

tossapon.boo@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

Acting Sub-Lt. Dr.Charoenchai Wongwatkit

charoenchai.won@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ภัทรียา สิงห์พันธ์

Aj. Pattariya Singpant

pattariya.sin@mfu.ac.th

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ยุทธพงษ์ ทองแพง

Aj. Yootthapong Tongpaeng

yootthapong.ton@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

Aj. Dr.Pattaramon Vuttipittayamongkol

pattaramon.vut@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ปรัสรา จักรแก้ว

Aj. Prasara Jakkaew

prasara.jak@mfu.ac.th

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ วัชราวรรณ อินทยศ

Aj. Wacharawan Intayoad

wacharawan.int@mfu.ac.th

-

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นชา ชลดารงค์กุล

Asst.Prof.Dr.Nacha Chondamrongkul

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์

Aj. Kemachart Kemavuthanon

kemachart.kem@mfu.ac.th

-

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ปวีณา สืบสมบัติ

Aj. Paweena Suebsombut

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ พัชราภรณ์ พรรณวงค์

Aj. Patcharaporn Panwong

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม