บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

Asst. Prof. Dr.Teeravisit  Laohapensaeng


053-916744

ข้อมูลเพิ่มเติมรองคณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

Asst. Prof. Worasak Rueangsirarak, Ph.D.

053-917198

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

Asst. Prof. Pattaramon Vuttipittayamongkol, Ph.D.

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์

Dr.Kemachart Kemavuthanon

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 


อาจารย์

 

อาจารย์กานต์ โสภณรณฤทธิ์

Karn Soponronnarit

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ฐิติยา ชมเงิน

Titiya Chomngern

053-916747

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นชา ชลดำรงค์กุล

Asst.Prof. Nacha Chondamrongkul, Ph.D.

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

Dr.Nikorn Rongbutsri

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ปรัสรา จักรแก้ว

Dr.Prasara Jakkaew

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร

Dr. Pruet Putjorn

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง

Dr.Yootthapong Tongpaeng

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม.

 

 

อาจารย์รัชชานนท์ นอบนพ

Ratchanon Nobnop

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

Vittayasak Rujivorakul

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา

Asst.Prof.Santichai Wicha, Ph.D.

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา

Dr.Surapong Uttama

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

Dr.Khwunta Kirimasthong

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี

Assoc.Prof. Nattapol Aunsri, Ph.D.

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

อาจารย์นนทวรรษ ธงสิบสอง

Nontawat Thongsibsong

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

Asst.Prof. Nilubon Kurubanjerdjit, Ph.D.

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ปวีณา สืบสมบัติ

Dr.Paweena Suebsombut

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พรรณวงค์

Dr. Patcharaporn Panwong

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

อาจารย์ รณชัย ศรีธวัช ณ อยุธยา

Ronnachai Sretawat Na Ayutaya

083-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล

Dr.Waralak Chongdarakul

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด

Asst.Prof.Sirikan Chucherd, Ph.D.

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล

Dr.Sujitra Arwatchananukul

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร

Asst.Prof.Surapol Vorapatratorn, Ph.D.

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด

Dr.Chayapol Kamyod

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย
อยู่ญาติวงศ์

Asst. Prof. Gp.Capt. Thongchai Yooyativong, Ph.D.

053-917200

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว

Dr. Banphot Nobaew

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

Assoc.Prof. Punnarumol Temdee, Ph.D.

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.มาหะมะ เซะบากอ

Dr.Mahamah Sebakor

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst.Prof.Roungsan Chaisricharoen, Ph.D.

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.วัชราวรรณ อินทยศ

Dr.Wacharawan Intayoad

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์
จันทร์เสรีวิทยา

Asst.Prof.Suppakarn Chansareewittaya, Ph.D.

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ

Dr.Soontarin Nupap

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย
วงศ์วัฒน์กิจ

Asst.Prof.Acting Sub-Lt. Charoenchai Wongwatkit, Ph.D.

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวง

Teanjit  Sutthaluang

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม

 


อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

อาจารย์ ทิว หงษ์ทอง

Tew Hongthong

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิ

Narong  Chaiwut

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม