บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

Asst.Prof.Teeravisit  Laohapensaeng, PhD


053-916744

ข้อมูลเพิ่มเติมรองคณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

Asst. Prof. Worasak Rueangsirarak, PhD

053-917198

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

Asst. Prof. Pattaramon Vuttipittayamongkol, PhD

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์

Kemachart Kemavuthanon, PhD

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 


อาจารย์

 

อาจารย์กานต์ โสภณรณฤทธิ์

Karn Soponronnarit

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ฐิติยา ชมเงิน

Titiya Chomngern, PhD

053-916747

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นชา ชลดำรงค์กุล

Asst.Prof.Nacha Chondamrongkul, PhD

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

Nikorn Rongbutsri, PhD

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ปรัสรา จักรแก้ว

Prasara Jakkaew, PhD

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร

Pruet Putjorn, PhD

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง

Yootthapong Tongpaeng, PhD

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม.

 

 

อาจารย์รัชชานนท์ นอบนพ

Ratchanon Nobnop

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

Vittayasak Rujivorakul

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา

Asst.Prof.Santichai Wicha, PhD

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา

Surapong Uttama, PhD

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

Khwunta Kirimasthong, PhD

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี

Assoc.Prof.Nattapol Aunsri, PhD

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

อาจารย์นนทวรรษ ธงสิบสอง

Nontawat Thongsibsong

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

Asst.Prof. Nilubon Kurubanjerdjit, PhD

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.ปวีณา สืบสมบัติ

Paweena Suebsombut, PhD

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พรรณวงค์

Patcharaporn Panwong, PhD

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล

Waralak Chongdarakul, PhD

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด

Asst.Prof.Sirikan Chucherd, PhD

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผศ.ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล

Asst.Prof. Sujitra Arwatchananukul, PhD

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร

Asst.Prof.Surapol Vorapatratorn, PhD

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวง

Teanjit  Sutthaluang

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด

Chayapol Kamyod, PhD

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย
อยู่ญาติวงศ์

Asst.Prof.Gp.Capt.Thongchai Yooyativong, PhD

053-917200

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว

Banphot Nobaew, PhD

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

Assoc.Prof.Punnarumol Temdee, PhD

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.มาหะมะ เซะบากอ

Mahamah Sebakor, PhD

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst.Prof.Roungsan Chaisricharoen, PhD

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.วัชราวรรณ อินทยศ

Wacharawan Intayoad, PhD

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์
จันทร์เสรีวิทยา

Asst.Prof.Suppakarn Chansareewittaya, PhD

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ

Soontarin Nupap, PhD

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย
วงศ์วัฒน์กิจ

Asst.Prof.Acting Sub-Lt. Charoenchai Wongwatkit, PhD

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

อาจารย์ ทิว หงษ์ทอง

Tew Hongthong

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิ

Narong  Chaiwut

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม