บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี

อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

teeravisit.lao@mfu.ac.th
053-916744

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา

suppakarn.cha@mfu.ac.th
053-917199

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

worasak.rue@mfu.ac.th
053-917198

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ

mahamah.seb@mfu.ac.th

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 


อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

thongchai.mfu@gmail.com

053-917200

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ อุตมา

surapong@mfu.ac.th

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวง

ternchit@mfu.ac.th

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกานต์ ชูเชิด

sirikan@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร

pruet@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

natthakan@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ เจียตระกูล

piyasak.jea@mfu.ac.th

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วราลักษณ์ ช่องดารากุล

waralak@mfu.ac.th

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

vittayasak@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม


รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณฤมล เต็มดี

punnarumol@mfu.ac.th

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. บรรพจณ์ โนแบ้ว

banphot@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร. สันติชัย วิชา

santichai@mfu.ac.th

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร. นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

nikorn@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ขวัญตา คีรีมาศทอง

khwunta.kir@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร. สุนทรินทร์ นุภาพ

soontarin@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร. ชยพล คำยอด

chayapol.kam@mfu.ac.th

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ บุญญานันต์

pboonyanant@gmail.com

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิ

narong.cha@mfu.ac.th

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

roungsan.cha@mfu.ac.th

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์

sirichai.hem@mfu.ac.th

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสอง

nontawat@mfu.ac.th

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร. นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

nilubon.kur@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล อุ่นศรี

nattapol.aun@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ทิว หงษ์ทอง

tew.hon@mfu.ac.th

053-916747

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ รัชชานนท์ นอบนพ

ratchanon.nob@mfu.ac.th

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ กานต์ โสภณรณฤทธิ์

karn.sop@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา อาวัชนานุกุล

sujitra.arw@mfu.ac.th

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม


รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร. ทศพล บุญเกิน

tossapon.boo@mfu.ac.th

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

charoenchai.won@mfu.ac.th

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ภัทรียา สิงห์พันธ์

pattariya.sin@mfu.ac.th

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ สุรพล วรภัทราทร

surapol.vor@mfu.ac.th
053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ยุทธพงษ์ ทองแพง

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ วัชราวรรณ อินทยศ

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ปวีณา สืบสมบัติ

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นชา ชลดารงค์กุล

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ พัชราภรณ์ พรรณวงค์

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ปรัสรา จักรแก้ว

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม
 


อาจารย์ ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

-

-

ข้อมูลเพิ่มเติม