บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

Asst. Prof. Dr.Teeravisit  Laohapensaeng


053-916744

ข้อมูลเพิ่มเติม


รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

Asst. Prof. Dr.Worasak Rueangsirarak


053-917198

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี

Asst. Prof. Dr.Nattapol Aunsri

 

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

Aj. Dr.Pattaramon Vuttipittayamongkol

 

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ปรัสรา จักรแก้ว

Aj. Dr.Prasara Jakkaew

 

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

Asst. Prof. Gp.Capt. Dr.Thongchai Yooyativong

 

053-917200

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา

Aj. Dr.Surapong Uttama

 

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวง

Aj. Teanjit  Sutthaluang

 

053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด

Asst. Prof. Dr.Sirikan  Chucherd

 

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร

Aj. Dr.Pruet Putjorn

 

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล

Aj. Vittayasak Rujivorakul

 

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร

Aj. Dr.Surapol Vorapatratorn


053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล

Aj. Dr.Waralak Chongdarakul

 

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา

Asst. Prof. Dr.Santichai Wicha

 

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม


รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

Assoc. Prof. Dr.Punnarumol Temdee

 

053-916758

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว

Aj. Dr.Banphot  Nobaew

 

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ

Aj. Dr.Soontarin Nupap

 

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

Aj. Dr.Nikorn Rongbutsri

 

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

Aj. Dr.Khwunta Kirimasthong

 

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิ

Aj. Narong  Chaiwut

 

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด

Aj. Dr.Chayapol Kamyod

 

053-916746

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา

Asst. Prof. Dr.Suppakarn Chansareewittaya


053-916756

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสอง

Aj. Nontawat Thongsibsong

 

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ

Asst. Prof. Dr.Roungsan Chaisricharoen

 

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล

Aj. Dr.Sujitra Arwatchananukul

 

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นชา ชลดารงค์กุล

Asst. Prof. Dr.Nacha Chondamrongkul

 

053-916757

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

Asst. Prof. Dr.Nilubon Kurubanjerdjit

 

053-916755

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ กานต์ โสภณรณฤทธิ์

Aj. Karn Soponronnarit

 

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง

Aj. Dr.Yootthapong Tongpaeng

 

053-916765

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์

Aj. Dr.Kemachart Kemavuthanon

 

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

อาจารย์ ภัทรียา สิงห์พันธ์

Aj. Pattariya Singpant

 

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วัชราวรรณ อินทยศ

Aj. Dr.Wacharawan Intayoad

 

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

Asst. Prof. Acting Sub-Lt. Dr.Charoenchai Wongwatkit

 

053-916762

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ดร.มาหะมะ เซะบากอ

Aj. Dr.Mahamah Sebakor

 

053-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อาจารย์ รณชัย ศรีธวัช ณ อยุธยา

Aj. Ronnachai Sretawat Na Ayutaya

 

083-916748

ข้อมูลเพิ่มเติม
 


อาจารย์ ปวีณา สืบสมบัติ

Aj. Paweena Suebsombut

 

053-916764

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พรรณวงค์

Dr. Patcharaporn Panwong

 

053-916763

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

อาจารย์ ฐิติยา ชมเงิน

Aj. Titiya Chomngern

 

053-916747

ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ ทิว หงษ์ทอง

Aj. Tew Hongthong

 

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ รัชชานนท์ นอบนพ

Aj. Ratchanon Nobnop

 

-

ข้อมูลเพิ่มเติม