วิสัยทัศน์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นสำนักวิชาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและในระดับสากล ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตถ่ายทอดผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นสำนักวิชาที่ส่งเสริม และสนับสนุนการดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม