Industry Cooperation

 

  • Talent mobility
    • 2021

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
โครงการระบบจำแนกหมวดหมู่กฎหมายทางมาตรฐานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ  ฿ 30,000.00
โครงการ Sustainable Cloud – Based Information System Solutions for SMEs อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ   ฿ 30,000.00
โครงการการพัฒนาระบบทวนสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี Block-Chain ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโคขุนพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา   ฿ 30,000.00
โครงการการออกแบบระบบ Smart Garden/Smart Farm ขนาดเล็กที่บูรณาการเข้ากับระบบ Smart/Home  อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด   ฿ 30,000.00

  • 2020

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
1  ระบบแยกผสมปุ๋ยและควบคุมอัตโนมัติสำหรับฟาร์มเมลอน อาจารย์ ดร. ชยพล คำยอด   ฿ 324,800.00
2 ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยละอองน้ำและการไหลเวียนอากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์    ฿ 324,800.00
3 การพัฒนาชุดอุปกรณ์แสดงผลและประเมินประสิทธิภาพเครื่องยนต์ อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง   ฿ 316,400.00
4 ระบบลดความซ้ำซ้อนในการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ   ฿ 316,400.00
5 โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับการมอนิเตอร์การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปของเยาวชนไทย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณฤมล เต็มดี  ฿ 285,600.00
6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้คำปรึกษาและรักษาด้านกายภาพบำบัดแบบออนไลน์และรักษาที่บ้าน อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา   ฿ 30,000.00

  • 2019

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
1 โครงการระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ  อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา   ฿ 989,000.00