ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ประเภท รางวัลนักวิจัยระดับสำนักวิชา

Categories: It-วิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ประเภท "รางวัลนักวิจัยระดับสำนักวิชา"

ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  664