สำนักไอที ส่งมอบป้าย QR Code และคลิปวิดีโอในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

Categories: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักไอที ส่งมอบป้าย QR Code และคลิปวิดีโอในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรของสำนักวิชาฯ
ได้ส่งมอบป้าย QR Code และคลิปวิดีโอ  “โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น” ให้กับ พระมหามงคล กนฺตธมฺโม Phramaha Mongkol Kantadhammo            
เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อร่มเย็น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันงดงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับวัดป่าอ้อร่มเย็น ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง

 |   |  490