โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Image Processing

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Image Processing

โดย รศ.ดร.ฑีฆพันธ์ เจริญพงษ์

 

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00–16:00 น.

ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ (E4) ห้อง E4A- 707

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 

 |   |  617