นักศึกษาไอทีได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 120,000 บาท ในโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

นักศึกษาไอทีได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 120,000 บาท ในโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้เงินรางวัลจำนวน 120,000 บาท ในโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp    จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ณ อาคารสุรยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

สมาชิกทีม Pet Guard ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย

  • นายธัญวุฒิ   เฉลิมพงษ์    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  • นายพสิษฐ์   อยู่โต    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  • นายนาวิน   เด่นดวง    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

และสมาชิกทีม Teach Me ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • นางสาวพัชรพร โพธิสุข        นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  • นายวรากร   กันทะวงค์        นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล    คุรุบรรเจิดจิต
  • อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์     นุภาพ

รูปภาพและเนื้อหาเพิ่มเติม 

 

| ผู้เขียนข่าว Piyawat Paramee |