พสิษฐ์ อยู่โต – นักศึกษาไอทีดีเด่น ปีการศึกษา 2562

Categories: It-ข่าวรางวัล

นาย พสิษฐ์ อยู่โต นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (The of Council of IT Deans --CITT)

โดยได้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศและร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษา “ไอทีดีเด่น” จากสถาบันอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ อีก 20 สถาบัน ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

 

Credit: สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 |   |  1100