นักศึกษาไอที ได้รับรางวัลนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Categories: It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ

นายธนภัทร แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับรางวัลนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยจัดในรูปแบบ Online แบบ New Normal มอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 |   |  692