ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม "การแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand: R2M)

Categories: It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านคัดเลือกการแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภูมิภาค

 • ทีม The Wolfpack

สมาชิกทีม :
1. นายสิเมโอน ทศวงศ์วรรษ
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.

2. นายวรภาส ถวัลย์วุฒิ
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.

3. นางสาวกัญญาณัฐ สมทอง
นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.

4. นางสาวอนันดา กิ้นโบราณ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

5. นายธนัช ณ หนองคาย
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

 • ผลงาน :
  วัสดุปิดแผลจากแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิแอลแลคติกแอซิด
 •  อาจารย์เจ้าของงานวิจัย :
  รศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล.

 

 • ทีม LIT

สมาชิกทีม :

1. นายชาคริต เซลามัน
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มฟล.

2. นางสาวอัสนา โอราวัฒน์
นักศึกษาสำนักวิชาสำนักวิชาการจัดการ มฟล.

3. นางสาวกิตติภา ปั่นเงิน
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.

4. นายกีรติ เจริญผล
นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.

5. นายเอกรัตน์ สิงห์ฆาฬะ
นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.

 • ผลงาน :
  แผ่นรองชะลอการสุกของผลไม้จากเปลือกใยสับปะรด
 • อาจารย์เจ้าของงานวิจัย :
  ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
  อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล

 |   |  123