สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Categories: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ รองคณบดีฯ ร่วมกับส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา โดย คุณกิตติมา สันธิ หัวหน้าส่วนฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้อง 101 อาคารสำนักวิชา 3 (E3B - 101)

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาฯ และส่วนจัดหางานฯ ได้บรรยายและให้ความรู้เรื่อง "การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานบริการในยุคปัจจุบัน" โดยสำนักวิชาฯ แนะนำและสาธิตการใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักวิชาฯ และอาจารย์ ในการขอเบิกวัสดุสำนักงานผ่านระบบที่สำนักวิชาฯ ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนจัดหางานฯ ในการบรรยายและแนะนำระบบ MFU Jobs ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านนักศึกษาช่วยงาน (Part Time) และนักศึกษาสหกิจศึกษา

 |   |  70