สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มฟล. จัดกิจกรรม "IT Update Research" ครั้งที่ 2

Categories: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ 316/2  (E3A-316/2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (MLii) จัดกิจกรรม IT Update Research ในหัวข้อ : 

Guildlines and Care for Research Volunteers in Weak and Vulnerable Groups 

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

Invited Speaker: 

  • Asst.Prof. Onnalin Singkhorn : Psychiatric Nursing Department, MFU

Associate Speakers: 

  • Banphot Nobaew, PhD : MTA Lecturer
  • Ms.Pakakrong Panthanan : MLii, MFU

Highlight Topics: 

  • Respect for vulnerable  perosons
  • Ethical in Depressive Disorder Research
  • Designing and Implementing Virtual Reality Technology for Momentary Stress Relieving
  • Screeening for depression in our students

 |   |  64