สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM)  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Categories: It-ITA It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM)  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวัน 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-316/2 และทาง Online

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome)

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในประเด็นความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ซึ่งทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะยึดมั่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยว่า “บุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่รับสินบนปลอดจากการทุจริตในการทำงาน”

และทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการปรับปรุง WebSite เพื่อเปิดเผยข้อมูลในการทำงานสู่สาธารณชนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
  • ช่องทางการประเมิน Online
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  • ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก
  • ภารกิจของหน่วยงานสู่สาธาณชน

 |   |  1101