ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Categories: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 5 บทความ

  • "Individual Attribute Selection Using Information Gain Based Distance for Group Classification of Elderly People With Hypertension ในวารสารวิชาการนานาชาติ IEEE Access"
  • “Weighted objective distance for the classification of elderly people with hypertension ในวารสารวิชาการนานาชาติ Knowledge Based System”
  • “Smart Learning Environment for Enhancing Digital Literacy of Thai Youth: A Case Study of Ethnic Minority Group ในวารสารวิชาการนานาชาติ “Wireless Personal Communications”
  • “Smart Care Environment with Food Recognition for Personalization Support: A Case Study of Thai Seniors ในวารสารวิชาการนานาชาติ “Wireless Personal Communications”
  • “Personalized Learning in a Virtual Learning Environment Using Modification of Objective Distance ในวารสารวิชาการนานาชาติ “Wireless Personal Communications”

 |   |  581