ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลและงานวิจัยสู่ชุมชน

  • ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลและงานวิจัยสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2563

ข่าวการส่งมอบ

 

  • ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลและงานวิจัยสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมแนะนำหลักสุตรใหม่ในยุค Digital Transformation (IT GenZ)

  • ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลและงานวิจัยสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2561
 

Smart Temple