โครงการพิเศษ

IT Update Research หัวข้อ "Micro-Learning Course Development with AI"

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

IT Update Research หัวข้อ "Discovery AI Tools and ChatGPT for Daily use and Research

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

IT Update Research หัวข้อ "DTT Research Propose"

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

IT Update Research หัวข้อ "Grow Your Research" ขั้นบันไดอาชีพนักวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

Google Career Certificate for School of IT students

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ