โครงการพิเศษ

IT Update Research หัวข้อ "Micro-Learning Course Development with AI"

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

IT Update Research หัวข้อ "Discovery AI Tools and ChatGPT for Daily use and Research

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

Google Career Certificate for School of IT students

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

Business Data Analytic using Digital Tool

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

ขอเชิญนักศึกเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาสู่เป็นผู้ประกอบการ IT MFU Start Up League

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์ It-โครงการพิเศษ

Data Preparation Techniques

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

Digital Technologies for Business Transformation (DTBT)

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

Free Online Summer Program on Web Design

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ