บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพิเศษ

ผลงานวิจัย

  • Zoom meeting

บริการการศึกษาทั่วไป
ระบบบริการการศึกษาMFU e-Office
ปฏิทินการศึกษา รายปีสารบรรณออนไลน์
 ค้นหาจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์
อีเมล / ระบบเครือข่ายข้อมูลเช็คพร้อมจ่าย
MFU mail 
MFU VPNการลา ลงเวลา เงินเดือน
Microsoft 365ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา / เงินเดือน
 ระบบลา และชี้แจ้งการลงเวลาออนไลน์
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ 
แจ้งลงโปรแกรมสารสนเทศ เช่น ระบบรับนักศึกษา, ระบบ ERP ฯลฯสนับสนุนการเรียน การสอน
แจ้งซ่อม / ลงโปรแกรมทั่วไปศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด)
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ขอใช้บริการ VDO Conferenceอื่นๆ
ขอยืม / ขอใช้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ไอที
 ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการส่วนอาคารสถานที่เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
จองรถยนต์ออนไลน์การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรแสดงตนบุคลากร (Smart Card)
ขอใช้บริการซ่อมบำรุงส่วนอาคารสถานที่ 
ระบบขอใช้บริการขนย้าย และจัดสถานที่ 
  
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ หอพักนักศึกษา 
ขอใช้บริการซ่อมบำรุงสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้