ITSchool Zoom-Meeting

ตารางการใช้งาน Zoom ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากต้องการใช้งานโปรดติดต่อ ปิยวัฒน์ 7198

**โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนใช้งาน 1 วันทำการ**