บุคลากรสายปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่บริหาร)

นางสาว พรทิพย์ ปัญญา

porntip.pan@mfu.ac.th
053-916745

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาว ทัตต์ชไม หวานชัยสีห์

tatchamay.wah@mfu.ac.th
053-916741

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาว รัตติกาล นางแล

rattikan.nan@mfu.ac.th
053-916742

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาว สยุมพร ไชยชมภู

sayumporn.cha@mfu.ac.th
053-916742

ข้อมูลเพิ่มเติม


นาย ปิยวัฒน์ ปาระมี

piyawat.par@mfu.ac.th
053-917198

ข้อมูลเพิ่มเติม