บุคลากรสายปฏิบัติการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

นายสิทธชัย แทนด้วง

sittichai@mfu.ac.th
053-917165

ข้อมูลเพิ่มเติม


ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์

thapakorn.sas@mfu.ac.th
053-917166

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาว นาถธิชา เกษรพันธ์

natticha.gas@mfu.ac.th
053-917166

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาว ศิวพร บุญสมวล

siwaporn.boo@mfu.ac.th
053-917166

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาว รจนา สุวรรณ

rodjana.suw@mfu.ac.th
053-917165

ข้อมูลเพิ่มเติม


ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ พรมมูล

pakpoom.pro@mfu.ac.th
053-917165

ข้อมูลเพิ่มเติม