ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6741-2
โทรสาร 0 5391 6743
อีเมล: itschool@mfu.ac.th