ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในสองสำนักวิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยได้เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรแรก ในปีการศึกษา 2542 และมีบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 ต่อมาสำนักวิชาได้เปิด หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นลำดับ ดังนี้

 • ปีการศึกษา 2543 
  • เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร
   • วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2545 
  • เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร
   • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • ปีการศึกษา 2548
  •   เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร
   • วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์
   • วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • ปีการศึกษา 2550
  •  เปิดการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร
   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสาขาเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปีการศึกษา 2553
  •  เปิดการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร
   • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2556
  •  เปิดการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร
   • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร มีบัณฑิตออกสู่สังคมแล้ว 15 รุ่น อีกทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดดับนานาชาติตลอดจนได้ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตลอดมา