• Talent mobility
    • ปี 2564

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
โครงการระบบจำแนกหมวดหมู่กฎหมายทางมาตรฐานอุตสาหกรรมอัตโนมัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ ฿ 30,000.00
โครงการ Sustainable Cloud – Based Information System Solutions for SMEsอาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ  ฿ 30,000.00
โครงการการพัฒนาระบบทวนสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี Block-Chain ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโคขุนพะเยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา  ฿ 30,000.00
โครงการการออกแบบระบบ Smart Garden/Smart Farm ขนาดเล็กที่บูรณาการเข้ากับระบบ Smart/Home อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด  ฿ 30,000.00

  • ปี 2563

ที่ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
1 ระบบแยกผสมปุ๋ยและควบคุมอัตโนมัติสำหรับฟาร์มเมลอนอาจารย์ ดร. ชยพล คำยอด  ฿ 324,800.00
2ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยละอองน้ำและการไหลเวียนอากาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์   ฿ 324,800.00
3การพัฒนาชุดอุปกรณ์แสดงผลและประเมินประสิทธิภาพเครื่องยนต์อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง  ฿ 316,400.00
4ระบบลดความซ้ำซ้อนในการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ  ฿ 316,400.00
5โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับการมอนิเตอร์การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปของเยาวชนไทยรองศาสตราจารย์ ดร. พรรณฤมล เต็มดี ฿ 285,600.00
6แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้คำปรึกษาและรักษาด้านกายภาพบำบัดแบบออนไลน์และรักษาที่บ้านอาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา  ฿ 30,000.00

  • ปี 2562

ที่ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
1โครงการระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา  ฿ 989,000.00