ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด (AIE) ส่งมอบและอธิบายการใช้งานป้ายวัดฝุ่น PM2.5 ในโครงการ พัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่น PM 2.5

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งมอบและอธิบายการใช้งานป้ายวัดฝุ่น PM2.5 ในโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กปลอดฝุ่น PM 2.5 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีอาจารย์สุรพล วรภัทราทร เป็นตัวแทนในการส่งมอบ

 

ซึางมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยพิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ศึกษา วิจัยและปฎิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทย และในภูมิภาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ร่วมพิธีเปิดและมอบโครงการดังกล่าวฯ ให้กับ นายสมศักดิ์ ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด พร้อมผู้แทนจากเทศบาลตำบลท่าสุด เป็นผู้รับมอบ

 |   |  493 ครั้ง