โครงการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลด้วยการเรียนรู้แบบครบวงจร

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญบุคลากรไอที ลงทะเบียนรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ด้วยบริษัทเออาร์ไอที จำกัด ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ให้ดำเนิน โครงการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพ แบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge: RESK) เพื่อเทียบความรู้และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ทำงานในสายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 9 อาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องสอบประเมิน เพื่อเป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ ทั้งผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในอาชีพ และผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ โดยจะมีวุฒิทางการศึกษา หรือไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถขอรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้

**อาชีพที่ขอรับหนังสือรับรอง

  1. ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน/นักพัฒนาคอร์สแวร์
  2. นักพัฒนาระบบ (Software Developer)
  3. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
  4. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (IT Support)
  5. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค (Network Support)
  6. นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) (3D Animator)
  7. นักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Developer)
  8. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
  9. ผู้ปฏิบัติติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer)

ระยะเวลา : รับสมัครจำนวนจำกัด ถึง 15 ส.ค. 64 เท่านั้น ค่าสมัคร : พิเศษค่าลงทะเบียนเพียง 250 บาท จาก 1,500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUsgeItTbLZrepuYx2BaM0ANJ65t30eD-jZCGb4NBDZeGa4g/closedform

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 175 ครั้ง