สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชา E3A 316/2

ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Data Science in Software Engineering”  
  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Data Science for Tourism” 

  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ“Digital Twin for Andaman Tourism Platform”

  • กิจกรรมตอบข้อซักถามด้านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 49 ครั้ง