สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(Gistda)

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย โดยมีวิยากรและผู้ช่วยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(Gistda) ในวันที่ วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชา E3A 316/2

ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ“ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับการประเมินมวลชีวภาพ(คาร์บอน) ในพื้นที่ป่าไม้”
    โดย ดร.กัมปนาท ดีอุดมจันทร์
  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ“การบูรณาการเชิงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับมุลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำหรับการจัดทำ T-VER”
  • กิจกรรมตอบข้อซักถามด้านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย

รายนามวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

  • ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์      ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ(สปภ.)
  • ดร.กัมปนาทดีอุดมจันทร์    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (ฝทภ.)/สปภ.
  • นายไกรรพพงศ์พิบูลเกียรติ   นักภูมิสารสนเทศ ฝทภ./สปภ.

 |   |  517 ครั้ง