พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: it-mou

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์  เลาหะเพ็ญแสง
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

 

 |   |  93 ครั้ง