สำนักวิชาไอทีร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง  ในฐานะอุปนายกคนที่ 1 ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พาอาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Information Technology (InCIT2022) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการในความดูแลของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีก 21 สถาบัน

โดยในงานนี้ สำนักวิชาฯ ได้รับรางวัล Outstanding Participation Award จากการที่ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอเป็นจำนวนมากที่สุดในการจัดงาน InCIT2022

ในช่วงเย็น สำนักวิชายังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของงานประชุมวิชาการ โดยมีกิจกรรมประกาศรางวัลประเภทต่าง ๆ มากมาย

โดยนักศึกษาของสำนักวิชาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสำคัญจำนวน 2 รางวัลได้แก่

1. รางวัล Outstanding Paper Award โดยงานวิจัยเรื่อง Particle Filtering with Adaptive Diversifying Scheme for Abruptly Changing Hidden States Estimation ของ นายชนินทร์ คุปตเมธี นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลดังกล่าว

2. รางวัล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนาย คุณานนต์ ปั้นจอม นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับรางวัลดังกล่าว

ในงานเลี้ยงเดียวกันนี้ ทางเจ้าภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนที่ได้มาร่วมงาน ร่วมทั้งยังได้เชิญคณะกรรมการของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ในช่วงท้ายของงานเลี้ยงรับรอง ท่านคณบดีของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้ร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมคนถัดไป ต่อจาก รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินงานในฐานะนายกสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2023 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2023 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย

 |   |  330 ครั้ง