คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าพบสำนักวิชาฯ เพื่อศึกษาดูงาน

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-316/2 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยมีรายชื่อดังนี้

 • อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
 • อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสอง

เข้าร่วมต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับนานาชาติและด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยได้มีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 • อาจารย์ ดร.ศศิน  เทียนดี    ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา  แซ่ตั้ง    อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  พุทธสนธิพจน์    อาจารย์
 • อาจารย์ปรวี  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ    อาจารย์
 • อาจารย์ ดร.วรัทภพ  ธภัทรสุวรรณ    อาจารย์
 • อาจารย์พิชยกรณ์  พงศกรรังศิลป์    อาจารย์
 • อาจารย์กฤษณะ  ตรีฉลอง    อาจารย์
 • อาจารย์ ดร.พีรญา  ธภัทรสุวรรณ    เลขานุการโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
 • นางสาววิภาวรรณ เรืองศรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวสมหญิง  ทองยอด    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นางสาวโสภิตา  สิทธิสิงห์    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • นางสาวสุภารัตน์  เข็มทอง    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ทางสำนักวิชายินดีและขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่มาเยี่ยมเยือนสำนักวิชาฯ ในครั้งนี้

 |   |  432 ครั้ง