สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA" และกิจกรรมสัมมนาสำนักวิชาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA" และกิจกรรมสัมมนาสำนักวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายให้กับบุคลากรสายวิชาการ ณ ปุณ-ยมันตรารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรการสอนทุกหลักสูตรเข้ารับการประเมินแบบ AUN-QA ในปีการศึกษา 2566 โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้เข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อเป็นการผลักดันหลักสูตรของสำนักวิชาฯ ให้มีมาตรฐานเท่ากับมหาวิทยาลัยต่างชาติในระดับอาเซียนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักวิชาฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินกิจกรรมในปี พ.ศ. 2566 เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรทราบถึงวัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ITA) ของสำนักวิชาฯ

 |