สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมต้อนรับ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ในการประชุมหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือ เพื่อจัดหานักศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-302 นำโดย อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล พร้อมด้วยอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  • อาจารย์ฐิติยา ชมเงิน
  • อาจารย์นนทวรรษ ธงสิบสอง

ได้เข้าร่วมต้อนรับ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ในการประชุมหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือ เพื่อจัดหานักศึกษาสำหรับฝึกงาน
สหกิจศึกษา และ CWIE/WIL โดยมีผู้แทนจากบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่

  • คุณฉัตรเฉลิม โขกสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ
  • คุณวิลาวัณย์ เจริญพานิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกาฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โดยบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและผลิตซอฟต์แวร์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน และมุ่งมั่นในการเป็น System Integrator ในด้านซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา Java (Website ของบริษัท : https://www.depthfirst.co.th/ )

ในการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เสนอกิจกรรมที่จะจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับภาษา Java และการเตรียมความพร้อมในด้านสายงานที่นักศึกษาสนใจ และทางอาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ได้อธิบาย
ขั้นตอนของการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการวางแผนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานต่อไป

ทางสำนักวิชาฯ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมหาประชุมในครั้งนี้

 |