สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Design Thinking base on Software Project Management"

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Design Thinking base on Software Project Management" ณ อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี ห้อง 514 (E4A-514) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุทัสสา สานนท์ ตำแหน่ง Project Coordinator / UX UI Design / Freelancer ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 |   |  167 ครั้ง