สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ IoT ณ บริษัท ออลเทค 2020 จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม "ศึกษาดูงานทางด้านการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ IoT" ภายใต้โครงการ Born to be Innovator and Researcher ณ บริษัท ออลเทค 2020 จำกัด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ Field Trip ในเส้นทางอำเภอแม่จัน-ดอยตุง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรในการสร้างงานนวัตกรรมให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติด้านการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมซึ่งตรงกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 

 |   |  129 ครั้ง