สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม "สำนักวิชาพบนักศึกษา" รายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 106 (C3 106) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม "สำนักวิชาพบนักศึกษา" รายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาได้กล่าวคำแนะนำถึงกระบวนการของการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภารเคลื่อนไหว ที่จะไปฝึกปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษา
ในปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน บรรยายในภาคเช้า ได้แก่

 1. คุณสายสุนี เตชา วิทยากรพิเศษ จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด หรือ JOBTOPGUN
 2. อาจารย์เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมในภาคบ่าย อาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาได้เชิญวิทยากร / ศิษย์เก่าที่เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชานั้นๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แก่น้องๆ นักศึกษา ดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ได้เชิญคุณปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์ จากบริษัท โกโพเมโล จำกัด (GOPOMELO)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เชิญคุณธนวัฒน์ โสภากร จากบริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้เชิญคุณฐาปนันท์ ไชยลังกา จาก GMOS Production
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้เชิญวิทยากร รายนามดังนี้
  • คุณพิสุทธิศักดิ์ จงบุญเจือ จากบริษัท Datafarm จำกัด
  • คุณทรงชัย วชิรวรกานต์ จากบริษัท Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  • คุณสมเกียรติ อออิงทรัพย์ จากบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
  • คุณกำธร นามเจริญ
  • คุณฐาณวีร์ มีคุณสูริสกุล จากบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษาสำนักวิชาฯ 

 |   |  95 ครั้ง