ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย Koyori 2023 (Phase 2)

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

  1. นายศรีบุญ คำแก้ว (Boon) #MTA18
  2. นายรักษ์ภพ ประกิระเค (Phop) #MTA18
  3. นายสุภชัย นาจันทร์ทอง (Nut) #MTA18

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการวิจัย "การพัฒนาสมรรถนะทางปัญญาเชิงธุรกิจสำหรับกลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ" หรือ "Koyori 2023 (Phase 2) ร่วมกับสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองและผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองที่มี
ความแตกต่างและโดดเด่นที่ตรงกับความต้องการของตลาดในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่
2-7 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 |   |  392 ครั้ง