สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยัสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ค่ายอบรมสร้างเกม VR 3 มิติ"

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 305 (S1 305)  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม "ค่ายอบรมสร้างเกม VR 3 มิติ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดกิจกรรม 

โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง, อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร, อาจารย์รัชชานนท์ นอบนพ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชา MTA  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม โดยมีน้องๆ นักเรียน นักศึกษา จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมอบรมการสร้างเกม VR 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Unity และในช่วงท้ายกิจกรรมมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมที่สามารถสร้างเกมได้สร้างสรรที่สุด 3 รางวัล ประกอบด้วย

  1. รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายพสุธารา หลวงเมือง รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายกษิดิศ ศรีทวี รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กชายภาคิน เดชอัศวนง รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท

ทางสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมครับ/ค่ะ

 |   |  210 ครั้ง