ผู้บริหารและอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชม Amazon Web Services (AWS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด (AIE) ได้เดินทางไปยัง Amazon Web Services (AWS) ณ ประเทศสิงคโปร์ 

โดย AWS เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบคลาวด์ (Cloud) ขนาดใหญ่สำหรับรองรับการให้บริการกับกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกแขนงทั่วโลก 
การเดินทางเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยและวางแผนความร่วมมือทาวิชาการในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) โดยมุ่งเน้นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติในการเพิ่มโอกาสการเข้าทำงานของบัณฑิต อีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับหลักสูตรฯ ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะดูงานได้เข้าเยี่ยมชม AWS Singapore Cloud Innovation Center โดยได้รับเกียรติต้อนรับจาก
Dr, Francis Goh, Digital Innovation Leader

 |   |  349 ครั้ง