สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนางแล อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง   ตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล   ตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร   ตำแหน่ง อาจารย์/หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด (AIE)
 • อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ

เข้าร่วมต้อนรับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ในการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนางานวิจัย รวมถึงหารือความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ อาทิเช่น การจัดการงาน 14th Multi-GNSS Asia Annual Conference และเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทาง สทอภ. มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • ศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Ms.Yoko Kadoya   ตำแหน่ง Assistant NSPS Cabinet Office, Japan
 • นางสาวิตรี อบแพทย์   ตำแหน่ง ผู้จัดการงานทั่วไป สทอภ.
 • นายธรรม์ ธรรมสวยดี   ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม สทอภ.
 • นางสาวหทัยชนก คำกัมพล   ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม สทอภ.
 • นางสาวฌญาริน เจียวรากุล   ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม สทอภ.

 |   |  162 ครั้ง